Публічне управління та адміністрування

Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб’єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб’єка публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади і місцевого самоврядування.

Основні завдання, які повинні бути розв’язані у процесі викладання дисципліни:

-        узагальнення теоретичних засад у сфері публічного адміністрування, розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції;

-            визначення    суті, законів, принципів і механізмів публічного адміністрування в розвитку суспільства;

-            опанування   основами методології, технологіями та процедурами публічного адміністрування об’єктів публічної сфери;

-            оволодіння    методами формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на рівні суб’єктів публічної сфери, з позицій загально- цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків;

-            набуття навичок розроблення та впровадження заходів із забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єктів публічної сфери.

Предметом курсу є: є закономірності, принципи, функції, методи, засоби, моделі й процеси у публічному управлінні та адмініструванні, розроблення практичних рекомендацій щодо посилення впливовості публічного адміністрування в Україні.

Об'єктом навчальної дисципліни є процес досягнення національних цілей та інтересів шляхом діяльності суб'єктів публічної сфери, у тому числі законодавчих, виконавчих і судових органів та органів місцевого самоврядування.

В результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен набути наступних компетентностей:

ФК 1. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та організацій різних форм власності.

ФК 2. Здатність організовувати та розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування.

ФК 3. Здатність визначати показники сталого розвитку на загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.

ФК 4. Здатність представляти органи публічного управління та налагоджувати ефективні комунікації. 5. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України.