Допомогти з Пошук курсів

Міжнародна економіка

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Освітній ступінь «Бакалавр»

Кваліфікація: бакалавр з обліку і оподаткування

Загальна кількість годин 120

Види навчальної діяльності та види навчальних занять, обсяг годин та кредитів:

Лекції 20 год /0,66

Практичні  заняття 20 год / 0,66

Самостійна робота – 80 год/ 2,68

Форма підсумкова контрольного заходу   - екзамен

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітній ступінь «Бакалавр»

Кваліфікація: бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Загальна кількість годин 90

Види навчальної діяльності та види навчальних занять, обсяг годин та кредитів:

Лекції 20 год /0,67

Практичні  заняття 20 год/0,67

Самостійна робота – 50 год /1,66

Форма підсумкова контрольного заходу – Залік