Цивільне право

Галузь знань 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність 074 "Публічне управління та адміністрування"

Освітній ступінь - бакалавр

Семестр VIII

Кількість змістовних модулів - 2

Види навчальної діяльності та види навчальних занять, обсяг годин та кредитів: 

Лекції - 14

Практичні заняття - 14

Форма підсумкового контрольного заходу - залік.