Публічне адміністрування

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність  073 «Менеджмент»

Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність  281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітній ступінь «Бакалавр»

Види навчальної діяльності та види навчальних занять, обсяг годин та кредитів:

 Лекції 42 год/0,73

Практичні заняття 42 год/0,73

Самостійна работа – 156 год/5,2

Форма підсумкова контрольного заходу  — Екзамен