Право, Конституція та врядування

Галузь знань 28 "Публічне управління та адміністрування"

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"

Освітній ступінь - магістр

Семестр I

Кількість змістовних модулів - 2

Види навчальної діяльності та види навчальних занять, обсяг годин та кредитів: 

Лекції - 30

Практичні заняття - 14

Форма підсумкового контрольного заходу - екзамен.