Навчальна практика з правового регулювання господарської діяльності

Навчальна практика здобувачів вищої освіти 2 курсу денної форми навчання спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування», 051 «Економіка» є складовою частиною навчального
процесу: вона передбачена навчальним планом і базується на чинних засадах державного регулювання проходження практики. Практика спрямована на оволодіння студентами системою професійних вмінь і навичок, а також первинним досвідом професійної діяльності, і має сприяти саморозвитку студента. Практична підготовка покликана не тільки забезпечити формування професійних вмінь, але й професійних здатностей і рис особистості здобувачів вищої освіти.

Мета практики:

- засвоєння студентами основних принципів та положень правового регулювання господарської діяльності;

- оволодіння сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії;

- формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень;

- виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Основні завдання практики:

· систематизувати та поглибити отримані студентами в процесі навчання теоретичні знання з правового регулювання господарської діяльності;

· набути достатніх практичних навичок при прийнятті обґрунтованих самостійних рішень у господарській діяльності;

· систематизація і розширення теоретичних навиків самостійної роботи у розв’язанні конкретних завдань.