Реклама у зовнішньоекономічній діяльності

Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Семестр 6; Кількість кредитів ЕСТS 2,5; Кількість змістових модулів 3; Загальна кількість годин 90

Види навчальної діяльності та види навчальних занять, обсяг годин та кредитів:

Лекції 22 год

Практичні (лабораторні, семінарські) заняття 20 год

Форма підсумкова контрольного заходу Залік