Ризики у зовнішньоекономічній діяльності

Опис навчальної дисципліни Ризики у ЗЕД

Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Спеціальність 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Освітньо-кваліфікаційний рівень  Магістр

Вибіркова

Семестр 9

Кількість кредитів ЕСТS 1,0

Кількість модулів 1

Кількість змістових модулів 2

Загальна кількість годин 36

Види навчальної діяльності та види навчальних занять, обсяг годин та кредитів:

Лекції 12 год/0,33

Практичні заняття 12 год /0,33

Самостійна робота 12 год/0,34

Форма підсумкова контрольного заходу Залік